TRANSİT GEMİLER

TRANSİT GEMİLER

A.SAĞLIK RESMİ

Sağlık resminin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

Katsayı: 0,0604

0,0604 X ABD Doları Alış Kuru X NT

*    Transit dönüş hakkını kullanan bir geminin transit niteliği bozulursa, tam serbest sağlık resmi öder.

*    Transit niteliği bozulan bir geminin, ödediği transit gemi sağlık resmi, serbest gemi sağlık resmine tamamlanır.

*    Transit gemilerin gittikleri yönden altı ay içinde transit olarak geri dönmeleri ve Türk boğazlarına girişleri sırasında resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz etmeleri halinde, yeniden transit sağlık resmi alınmaz. Ancak, göstermeye mükellef oldukları resim makbuzunu veya diğer evrakı ibraz edemeyen gemilerden yeniden transit gemi sağlık resmi tahsili zorunludur. Bu takdirde, ikinci kez ödenen resme ait makbuzla yeniden bir dönüş hakkı kazanılmış olur.

*    Transit sağlık resmi, geminin boğaz geçişi tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ödenir.

 

 (Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası)

 

SAĞLIK RESMİNDEN MUAF GEMİLER

1.  Harp Gemileri,

2. Resmi ziyarette bulunan gemiler,

3. Hava muhalefeti, manine arızası, kaza ve yangın gibi mucbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girmeyen gemiler,

4. 50 net tona kadar olan gemiler, ( 50 net ton dâhil)

5. Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler, bu durumlarını Türk resmi makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde,

 

Gemi Sağlık Resmi alınmaz.

 ( Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası ) 

 

B.FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ

 

FENER ÜCRETİ

     ( Gidiş – Dönüş )

                                                                                                                    Beher NT için

                                                                                      Altın Frank                                          A.B.D Doları

     800 NT’ a kadar                                                          0,42                                                      0,338646

     800 NT’ dan fazlası için                                             0,21                                                      0,169323

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ                                                          0,10                                                      0,08063

     ( Gidiş – Dönüş )

 

Yukarıda bulunan fenerler ve tahlisiye ücretleri, boğazlardan iki defa geçiş içindir. Bununla beraber eğer bir ticaret gemisi gidişine ait geçiş için boğazlara girdiği tarihten 6 aydan fazla bir zaman sonra boğazlardan tekrar geçerse bu gemi için sancak farkı gözetilmeksizin, bu ücretler ikinci defa ve tam olarak ödenir.

 

Eğer bir ticaret gemisi için transit gidiş geçişinde, transit olarak dönülmeyeceği beyan edilirse tarifedeki ücretin yarısı ödenir. İş bu beyan hilafına, dönüş seferlerini transit olarak yapan gemiler, yeniden tam transit ücrete tabidir.

 

Transit geçen bir gemi dönüşünde transit geçmediği takdirde bu gemi için sefer durumuna göre tarife farkı ödenir.

 

Transit geçen bir gemi dönüşünde transit geçmediği takdirde transit ücreti iade edilmez. Transit geçen bir gemi dönüşünü serbest olarak tamamlarsa, serbest geçiş ile ilgili ödeme yapılması halinde ½  transit ücreti iade edilir.

 

TRANSİT NİTELİĞİNİ BOZMAYAN HALLER

 

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere. Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 23 üncü maddede gösterilen demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilirler. İdare gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilir.

Bu süre içinde, gemilerde; ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onanını ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilir.

Demirleme yerlerinde, birinci fıkrada belirtilen süreden fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen demirleme yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadır. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişim bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanır.

 

FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNDEN MUAF GEMİLER

 

1.  30 Net Register tona kadar (30 N.T. hariç) olan yabancı bayraklı gemiler.

2.  100 NT’ ye kadar (100 NT hariç) Türk Bayraklı gemiler.

3.  300 NT’ ye kadar (300 NT hariç) Türk Bayraklı balıkçı ve sünger gemileri.

4.  Harp gemileri, flandra taşıyan gemiler ile bilimsel araştırma ve okul gemileri.

5.  Gemi sayılmayan yüzer havuz benzerleri.

6.  Liman sınırları içinde çalışan ve yıllık ücrete tabi olan gemilerin çektikleri deniz vasıtaları.

7. Liman giriş ücreti ödenen gemilerin, giriş seferine ait aynı liman içinde yer değiştirmeleri veya yükleme, boşaltma süresince aynı liman içinde diğer rıhtımlara giriş-çıkış yapma halleri.

8.  Bocalama, kaza, arıza sebepleriyle limanlara ve tersanelere sığınan, uğrayan veya yeni inşa edilen ayrıca, her türlü tamir - bakım için tersaneye giren, bu meyanda da hiçbir ticari işlemde bulunmadığını ilgili resmi mercilerden alınacak belgelerle tevsik edilen gemiler sadece liman ücretinden muaf tutulacaktır.

9. Bocalama, arıza ve kaza nedeniyle transitlik vasfını kaybeden gemiler liman ücretinden muaf olup, bu gemiler için sadece tarife farkı ödenir.

10.  Muafiyet tonunun üstünde bulunan gemilerin ücretleri net tonunun tamamı üzerinden hesaplanır.

11.  Kötü hava koşullarından dolayı boğazlardan içeri girmek zorunda kalan veya limanlara sığınan gemiler, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ve bu durumlarını resmi mercilerden belgeleri ibraz etmek şartı ile boğaz ve liman ücretlerinden muaf tutulacaktır.

 

Transit olarak geçen gemilerin, Çanakkale veya İstanbul Boğazı’ndan ilk giriş tarihlerinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde transit geçiş ücretinin ödenmesi gerekir. Ancak son ödeme günü resmi tatil gününe rastladığı takdirde bunu takip eden ilk iş gününde transit geçiş ücretleri ödenir.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası)

 

C.KILAVUZLUK HİZMETLERİ TARİFESİ

Ahırkapı – Gelibolu: Tüm Marmara Kuzey – Güney Geçişi

Marmara Limanı: İstanbul Liman hudutları hariç Marmara’da herhangi bir limanı

 

LİMAN DIŞINDA KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU

HİZMETİN ŞEKLİ

1000 GRT 'ye kadar

Beher hizmet için ABD Doları

İlave beher 1000 GRT ve kesri için

ABD Doları

1- Haliç’ e giriş veya çıkış

210

85

2- İstanbul veya Çanakkale Boğaz geçişi

190

64

3- Ahırkapı - Gelibolu veya Marmara Limanı veya mukabili

190

64

4- İstanbul Liman hudutları içinde (Boğaz geçiş hariç) bir noktadan diğerine geçmek

158

34

5- Büyükdere, Paşabahçe, Dolmabahçe ve Haliç demir mahallerinde demirleme veya demirden kaldırma

190

64

6- Çanakkale Boğazı içi, Karanlık Liman, Ahırkapı, Kumkapı, Bakırköy ve Yeşilköy'de demirleme veya demirden kaldırma

80

22

7- Demir yeri gösterme, demirleme ve demirden
kaldırma, demir yeri değiştirme (her hizmet için)

42

42

 

Tablo:2

Kılavuz Bekleme Ücreti beher saat ve kesri için 120 ABD Dolarıdır.

 

TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 Tablo 2’ nin 2 ve 3’üncü sırasında belirtilen hizmetler bir etaptır. Bir etap, İstanbul Boğaz’ında 3 saat, Çanakkale Boğaz’ında 5 saat, Marmara geçişinde 10 saattir. Etap sürelerini aşan her saat ve kesri için; etap ücretinin etap süresine bölünmesi ile bulunan ücret üzerinden hesaplanarak etap ücretlerine ilave olarak alınır. Etaplar kılavuzun gemiye çıkışı ile başlar ve inişi ile biter.

 Kılavuzun herhangi bir sebeple varış noktasından evvel bırakılması halinde hizmet tam olarak yapılmış sayılır. İkinci bir kılavuz talebi halinde ayrıca bir hizmet ücreti alınır.

 Türk Boğazlarında Durdurulan Gemiler

Türk Boğazlarından uğraklı veya uğraksız geçişleri esnasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve /veya adli makamların talimatları doğrultusunda gemide arama ve kontrol yapmak amacıyla veya Liman Başkanlığı veya GTH tarafından boğaz trafiğinin geçici bir süre askıya alınması nedeni ile demirletilen gemilere zorunlu olarak verilecek ek kılavuzluk hizmetleri; bekleme, demirleme ve demirden kaldırma için ücret alınmaz.

Uğraksız Geçişin Bozulması

Uğraksız olarak Boğazdan geçtikten sonra Marmara’da herhangi bir noktada kaza yapması veya yetkili mercilerce tutulması sebebi ile uğraksızlığı bozulan gemilerden, kılavuzsuz olarak tamamladığı boğaz geçişi için kılavuzluk ücreti alınmaz.

 İlave Geçiş Kurallarına Göre Verilen Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar

1. Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m ‘den büyük yedekli gemilerin kılavuzluk etap ücretleri % 100 ilaveli olarak alınır.  

2. İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğazlarından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının kılavuzluk etap ücretleri %200 ilaveli olarak alınır. Havuz, şat, duba, klepe, yüzer vinç ve barge gibi bilinen deniz araçlarının dışında gemi formunda olmayan deniz araçlarının gros tonitalo hesaplaması; su altında kalan en, boy, derinlik çarpımı ( M3 ) üzerinden bulunur.  

3. Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

4. Başlayan boğazlar geçiş kılavuzluk hizmetinin mücbir sebeplerle ”hava muhalefeti gibi” yapılamaması halinde, sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin

% 50 si alınır. 

Tersaneye Giden Gemiler

Marmara Denizi içinde konuşlu tersanelere tamir – bakım maksatlı ile giriş – çıkış yapan, bu tersanelerde inşa edilen gemiler ile yüzer vinç, platform ve benzeri deniz vasıtalarına Türk Boğaz’larında verilecek kılavuzluk hizmetleri esas ücreti % 50 indirimli uygulanır.

 Yedekli Geçiş Yapan Gemilere ait Kılavuzluk Ücretleri

Türk Boğaz’larındaki yedekli geçişlerde verilecek kılavuzluk hizmet ücreti, çeken ve çekilen geminin toplam GRT  ‘si üzerinden hesaplanır.

Rıhtıma Alınacak Gemiler

Haliç, Karaköy, Sarayburnu, Haydarpaşa ve Zeyport’ ta rıhtım ve iskelelere yanaşacak, Dolmabahçe’de demirleyecek ve şamandıraya bağlayacak gemilerin buralara alınmaları; İstanbul Boğazı güney girişi demirleme yerleri sınırlarından başlatıldığı takdirde Boğaz geçiş veya bir noktadan diğerine geçiş ücreti alınmaz.

 RÖMORKÖR HİZMETLERİ TARİFESİ

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

300

450

10 – 19,9 Tona kadar

400

600

20 – 39,9 Tona kadar

800

1200

40 – 59,9 Tona kadar

1200

1800

60 – 79,9 Tona kadar

1600

2400

80 – 99,9 Tona kadar

2200

3300

100 - Ton ve üzeri

3800

5700

 


 

Tablo: 3

1-Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kiralanması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır. İstanbul Boğazı’ nda tankerlere verilen planlı refakat hizmetleri sabit 6.000 ABD Dolarıdır.

2-ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.


 

 TÜRK BOĞAZLARINDA VERİLEN HİZMETLERİN UYGULAMA ESASLARI

 Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar

 1- Kiralanan deniz vasıtaların, kiralamanın amacı ve kapsamı dışında kullanılması Kuruluşun kabulüne vabestedir.

 2-  Kurtarma yardım halleri haricindeki planlı ve plansız refakat hizmet ücretleri Tablo 3’ de belirlenen esas ücretler üzerinden yapılır. Her halükarda en az 1 saatlik ücret tahsil edilir. Bir saati aşan sürelerde beher 15 dakika ve kesirleri için ayrıca ücretin dörtte biri tahsil edilir.

 3- Refakat hizmetinin planlı olabilmesi için SP2 raporundan önce veya liman /demir yerinden kalkmadan önce talebinin yapılmış olması gereklidir.

 4-  Makineli deniz vasıtalarının kira ücreti, bunların bağlama yerinden ayrıldığı saatten tekrar bağlama yerine döndüğü saate kadar geçen süre için alınır. Ancak bu süre içinde kuruluşun kusuru yüzünden kaybedilen süreler ücretin hesabında dikkate alınmaz. 

5- Makineli deniz araçlarının makinesini çalıştırmadan beklemeleri halinde Tablo 3’de belirlenen bekleme ücreti alınır.

 6-  Yedekli geçişlerde raporda öngörülen çekme kuvvetlerinde römorkör tefrik edilememesi ve / veya istenen çekme gücünün çeşitli çekme kuvvetindeki römorkörlerle sağlanması durumunda, ücretlendirme raporda öngörülen römorkör sayısı ve /veya kuvveti baz alınarak yapılır.

 7- Planlı geçişlerde uygulanan ilaveli hizmet uygulamalarında kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin verilememesi halinde sadece hizmetin esas ücreti alınır.

 8- Boğaz trafiğinin geçici bir süre ile askıya alınması nedeniyle planlı geçişin başlamadığı hallerde ücret alınmaz.

 9-İstanbul ve Çanakkale Boğazları dışında seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği kapsamında verilen römorkör hizmeti, sadece Tablo 3’deki “kiralama” sütunu ücretlerine tabidir.

İlave Ücretler

 1-  Tam boyu 300 metreden büyük gemiler ile toplam yedek boyu 300 m ve 300 m’den büyük yedekli gemilerin römorkör saat ücretleri %200 ilaveli olarak alınır.

2-  İstanbul Boğazı için hava çekimi 54 – 58 metre olan gemiler ile Türk Boğaz’larından geçecek su çekimleri 25 metreden büyük gemiler, deniz altında boru döşemesi yapma, petrol ve doğalgaz arama çıkarma özelliğine haiz platformlar ve benzeri gemi formunda olmayan deniz araçlarının römorkör saat ücretleri % 300 ilaveli olarak alınır.

 DEMİRLEME ÜCRET TARİFESİ (Uğraksız Geçişi Bozulan Gemilerin)

 Demirleme süresi 3 günü aşan yük ve yolcu gemileri için isteğe bağlı olarak aylık ve/veya yıllık ve bir defaya mahsus olmak üzere – tüm Türk Limanlarında geçerli olmak üzere – demirleme ücreti alınır.

Aylık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,05 ABD Doları,

Yıllık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,10 ABD Doları’ dır.

 

Gross Ton aralığına göre hesaplanmış demirleme ücret tarifesi

 

Gross Ton

1 Aylık

ABD Doları

1 Yıllık

ABD Doları

500

25

50

1000

50

100

2000

100

200

3000

150

300

4000

200

400

5000

250

500

6000

300

600

7000

350

700

8000

400

800

9000

450

900

10000

500

1000

15000

750

1500

20000

1000

2000

25000

1250

2500

30000

1500

3000

35000

1750

3500

40000

2000

4000

45000

2250

4500

50000

2500

5000

 

 

D.ACENTELİK VE KORUYUCU ACENTELİK ÜCRETLERİ

 

ACENTELİK HİZMETLERİ

( 10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No. 3 gereğince uygulanması zorunludur.)

ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZI’ NDAN GEÇEN GEMİLER İÇİN

Geminin Tonilatosu N.T.

Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret EURO

0 –   1000'e kadar

100

1001 –   2000'e kadar

145

2001 –   3000'e kadar

170

3001 –   4000'e kadar

200

4001 –   5000'e kadar

230

5001 –   7500'e kadar

280

7501 –  10000'e kadar

320

10001 – 20000'e kadar beher 1000NT

15

20001 – 30000'e kadar beher 1000NT

10

30001 – 40000'e kadar beher 1000NT

5

40001 – 50000'e kadar beher 1000NT

5

50001'den yukarı beher 1000 NT ve kesri için ek olarak

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 
 

A- Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz’dan bir geçiş içindir.

B- Türk Boğazları’ndan transit geçen gemilerin geçişinde, ilk tayin edilen acentenin tam olarak ödediği    rüsum ve ücretlerin ½ si, geminin dönüşünde acente değişikliği olması halinde, dönüş acentesine dekont edilir. Dönüş acentesi dekont edilen bedeli tayin edilen ilk acenteye ödemekle yükümlüdür.
C- Refakatle Türk Boğazlarını geçen gemiler,

      a) Boyları 300 metreye kadar olan gemiler;

     Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin % 25’i,

      b) Gemi ve deniz araçlarının yedekte çekilmesinde;

      Acentelik ücretinin % 50’si

      c) Boyları 300 metreyi geçen veya özel izinle geçen  gemilerden;

       Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin % 75’i ayrıca alınır.

 D- Limanda kalışın uzaması sebebiyle transit pratikası, serbest pratikaya dönüşen gemilerden,  

(iki boğaz olarak) acentelik ücretinin % 25’i ayrıca alınır.

  

 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

( 10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No. 4’ e göre uygulanması zorunludur.)

ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZI’ NDAN GEÇEN GEMİLER İÇİN

Geminin Tonilatosu N.T.

Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret EURO

0 –   1000'e kadar

50

1001 –   2000'e kadar

73

2001 –   3000'e kadar

85

3001 –   4000'e kadar

100

4001 –   5000'e kadar

115

5001 –   7500'e kadar

140

7501 –  10000'e kadar

160

10001 – 20000'e kadar beher 1000NT

8

20001 – 30000'e kadar beher 1000NT

5

30001 – 40000'e kadar beher 1000NT

3

40001 – 50000'e kadar beher 1000NT

3

50001'den yukarı beher 1000 NT ve kesri için ek olarak

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz’dan bir geçiş içindir.

 

E.ÇEŞİTLİ MASRAFLAR

 

1) MOTOR SERVİSİ ÜCRET TARİFESİ

A – İSTANBUL (ZEYPORT ) MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

A,B ve C Demir Bölgeleri

110,00

Kuzey'den Gelen Seyirde   

150,00

Güney'den Gelen Seyirde (Sivri Ada-girişe 10 deniz mili)

190,00

Karaköy / Haydarpaşa / Kadıköy Uğrama Farkı

(Beher Uğrama)

55,00

Beher Saat Bekleme

40,00

Beher ilave deniz mili

20,00

Kargo Taşıma ( Beher 500 Kg için )

25,00

Vinç Hizmeti ( Beher 1000 Kg için )

40,00

  

B – BÜYÜKDERE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Büyükdere Koyu Demirde

75,00

Hamsi limanı - Fil Burnu

135,00

Rumeli Feneri

200,00

Kuzey Girişi 2-no'lu Kuru Yük Demir Yeri

300,00

Kuzey Girişi 1-no'lu Tehlikeli Yük Demir Yeri

350,00

 

C – ÇANAKKALE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Kanlı Dere - Karanfil Feneri

135,00

Karanlık Liman Demirde

200,00

Mehmetçik - Kumkale Burnu

300,00

  

2) DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ

 (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur.)

(Bu maddeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır.)

       1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve / veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro ve en fazla 500 Euro olarak uygulanır.

       2- Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

  3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

         (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                  EURO       

1-2 kişi                                                                                                                         75

 Beher fazla kişi                                                                                                            25

       4- Tıbbi Hizmetler:

            Beher hasta başına                                                                                         40

         (Masraflara ilaveten)

       5-  Kaptan Avansı:

            Verilen para miktarı üzerinden %1, asgari                                                         50

           (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                           EURO

 

2) TELEKOMÜNİKASYON MASRAFI:  Minimum                                               100-200      

3) MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S. :           100-200                     

4) TAKSİ:  Maliyetine ve kullanılışına göre

5) VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ

ÖDENTİSİ:  Gidiş ve dönüş için                                                                                 10

6) NOTER VEKÂLETNAMESİ (Noter Makbuzu Gereğince)                  

7) BANKA MASRAFI (Tüm banka masrafları yansıtılır)

8)ÇAMAŞIR                                                                                                                               30                                                                                

Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler için kumanyacı faturasına ilaveten

9) MUHTELİF MASRAFLAR                                                                                       200 - 400        

Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins ve çeşidine göre uğrama başına