YABANCI BAYRAKLI YATLAR İLE İLGİLİ 18.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

YABANCI BAYRAKLI YATLAR İLE İLGİLİ 18.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

YABANCI BAYRAKLI YATLAR İLE İLGİLİ 18.07.2023 TARİHLİ KARAR HK.

T.C

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI

Yatırım ve Isletmeler Genel Müdürlüğü
 

Sayı:     E-29622684-317.01-3991783

Konu : Yabancı Bayraklı Yatlar
  

DAGITIM YERLERINE
 

28.07.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı

Turizmi Teşvik Kanunumun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkrada; "Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına  katkı sağladığı degerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk Karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her vil belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katki payı alınması suretiyle, aynı takvim yılını geçmeyecek sekilde geçici  süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilir. İznin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından "ayrılmayan yatlar hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

 

07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.07.2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarlar %50 oranında arttığından bu Cumhurbaşkanı  Kararının  yürürlüğe girdiği 08.07.2023 tarihinden sonra Türk Karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Bakanlığımızdan 2023 yılı için izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat isletmelerinden tahsil edilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katki payları %50 oranında arttırılarak her 30 gün için;

 

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan           787.500.-TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan        1.125.000.-TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan                        2.250.000.-TL

olarak tahsil edilmesi,

 

Kısa süreli izin taleplerinde ise 10 günü geçmeyen (10 gün dahil) taleplerde 30 gün için belirlenen miktarların yarısının, 10 günü geçen taleplerde 30 gün için belirlenen miktarların tamaminin tahsil edilerek faaliyet izni verilmesi Bakanlık Makamının 17.07.2023 tarihli ve 3969399 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

 

Levent KIRCAN

Bakan A.

Genel Müdür Yardımcısı