Özel teknelerin donatımı ve özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlilikleri hakkında yönetmelik

Özel teknelerin donatımı ve özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlilikleri hakkında yönetmelik

Özel teknelerin donatımı ve özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlilikleri hakkında yönetmelik

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİ NCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADD E 1- ( 1) Bu Yönetme liğ in amacı; ö zel teknelerin donatım ı ve bunla rı kullanacak kişile rin yeterlikleri, eğ itim ve sınavları ile belgele ndiril melerine iliş kin us ul ve esasları belirleme ktir.

!Kapsam

MADD E 2- (1) !Bu Yönetme lik, bağla ma kütüğüne veya gemi sic iline kayıtl ı ö zel tekne cinsindeki deni21 a raçları ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/ 19 25 tarihl i ve 618 sa yılı Limanlar Kanun u, 26/9/201 1 tarihli ve 655 sayılı Ulaş tırma ve Altyapı Alanına İlişk in Bazı Düzenlemeler Hakkında Ka nu n Hükmünde Kararnamenin 28 inc i maddesi ve I sa yılı C umhurba şkanlığ ı Teşkilatı Hakkında Cumhu rbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddes inin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikt e geçen;

 1. Amatör denizc i belgesi/certifıcate of competence for operators of pleasure craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişile re verilen belgeyi,
 2. Amatör denizc i bilg i sistemi (ADBS): ADB ile ilgili sınav lar dahil tüm  iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilg ile rinin elektronik ortamda tutulduğu, İdare tarafından  hazırlanarak  İdare  veya yetkile ndirilmiş kurum veya ku ruluş lar ta rafından kullanılan ve İdarece yönetilen bilgisayar yazılımını,
 3. Amatör denizci kütüğü: ADB kayıtları, belge num arası, kimlik ve iletişim bilg ileri, fotoğrafı, teorik ve

uygulama eğitimleri ta mam la ma tarihleri, s ınav yeri, ta rihi ve başarı notu, sağlık raporu ve belge harcı tahsi line ilişkin bilg ilerin yer aldığı e le ktronik ortamda bulunan veri tabanını,

ç) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ ı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

 1. Özel Tekne: ıric ari amac olmaksızın münha sıran gezi, eğle nce, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal s tandarda göre ölç üldüğünde gövde boyu (LH) 2,5 metre (9ahil ile 24 metre dahil) arasında ola n ve bağlama kütüğüne veya gemi siciline kaydedilerek bağlama kütüğ ü ruhsatnames i veya gemi sic il tas diknamesi düzenle nmiş olan teknele ri,
 2. ) Uygu nluk belgesi: CE uygunlu k işaretlemesi yapılmış ürünl erin  tasarımı ve üretim  gere klilikl e ri  ile bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edildiği ni gösterir uyu mlaştırılmış standartlara uygun olarak imalatçı firma ta rafından düze nle nmiş belgeyi,
 3. Yetkile ndirilmiş kurum veya kuruluş: İdare tarafından amatör denizci eği timi verilmek üzere yetk ile nd irilen kurum veya kuruluşu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikt e geçen anca k birinc i fıkrada yer a lmayan tanımlar için ilg ili mevz uatta yer alan tanımlar geçerlidi r.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Teknelerin Donatımı, Seyri ve Amatör Denizci Belgesinin Alımına ilişkin Usul ve Esaslar

Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 5- (1) rr e kneye düzenlenmiş bağlama kütüğü ruhsatnamesi ııin veya gemi sicil tasdiknamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetim lerde ibrazı zorunludur.

 1. Özel tek ne ler, bölg e, mesafe ve zaman sıııırı olmaksızın, en az ADB veya güverte sınıfı ge mic i ve üstü yete rlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 18 yasından küçük ADB sahibi kisile r, boyu 5 metreden fazla olan özel tekneleri se vk ve idare edemezler. Gövde boyu (LH) 24 metreden büyük özel yatlar, ticari yatla r gibi donalır.
 2. Özel teknele r, EK-1' de şekli belirtilen noter veya liman başkanlığı onaylı yetki yazıs ı ile sahip leri tarafıııdan kullanma ehliyetine haiz başkala rına geçic i o larak kullandırılabi li r. Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak dernek veya vakıf tarafından yetki yazıs ı ile yetkilendirile n üye ve sporcula rı tarafıııdan kullanılabili r.
 3. Makines i on beygir gücünden az özel tekneleri, s adece kürekle yürütlilen makinesiz tekne leri,

- a nol ar/kayaklar ile ulusa l ve ulusla rarası s portif amaçlı kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, r-in, 420, 470, Pirat, ragon, Wind Surf gibi yelke n sporu tekneleri ve benzeri yarış s ın ıfı tekneleri kulla nanlardan ADl3 is ten mez, bunlar

belges iz kullanıla bilir.

 

 1. Özel teknele r EK-2'de verilen asgari e mni yet teçhizatı listesine göre donatıl ır.
 2. Özel tekneler de seyirde en fazla bulun abilece k kişi sayısı , teknenin uygun luk belgesinin dizayn kategorisinin taş ıma kapasitesind e belirtilen sayıdır. Ancak uygunluk belgesi olmayan özel teknelerde metre basına bir kişi olmak üzere donatılır ve bu sayı her halükarda on iki kişiyi geçemez.

Amatör denizci belgesi alma şartları

MADDE 6- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatand aşı olan ve ADB almak isteyen ki ile rde;

 1. 15 yaşını bitirmiş olmak ve 18 yaşından küçük olanla r için EK-3 ' te yer ala n note r onaylı muvafakatnameyi

 

S U nm

 

ıık,

 1. 7 nci maddede belirtile n şartları taşıdığını sınava başvuru s ırasında belge lemek,
 2. İdare tarafından elektronikortamda verilen uzaktan teorik eğitim programını tamamlam ak, ç) İdare ta rafından beli rle nen uygulama eğ itim ini tamamlamak,
 3. Teorik ve uygulam a eğ itimi sonrası o nline sistem üzerinden yapılacaksınavda başarılı o lmak, şartIa rı aranır.
 1. Denizcili kle ilg ili eğit im veren fakülte, yUkse kokul ve mes le k yükse kokullarının güve rte ve makine

 

bölümü mezu nları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile mes leki ve teknik anadolu lisele ri denizcilik ala nı mezunlarına ta lep e tmeleri halinde eğitim ve sınav şartı aranmadan ADB verilir.

 1. Birinc i fıkranın (ç) bendind e düze nlenen şarta iliş kin muafiyetler İdare tarafınd an düzenlenebilir.

Amatör denizci belgesi alacakla rın sağlık şartları

MADD E 7- (1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 s ayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sürücü Adayları  ve Sürücü lerde Aranacak Sağl ık Şa rtları ile Muayene le rine Dair Yö netmelik te  belirtile n sürücü  belgesi s ınıfları için istenen sağlık şartla rı ile muayene lerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almala rı gerek ir.

 1. 13/ 10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamıııda sürücü belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen sa lık ve muayene şartlarından muatlır.
 2. ADB sahibi kiş inin sağlığ ı bakımm dan özel tekne kulla nımm a engel halde olduğunun belirl e nmesi veya

ihb ar edilmesi so nrası tespiti halinde, İdare tarafmdan ADB belgesi  ge ri alınır ve kiş inin  Devlet  hastane le rinden ye niden mua yenesi istenir. Sağlık şartları bakımmdan özel te kne kullanım ına iliş kin bir engelinin olmadığı veya mevcut ola n bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdi rde, ADB kiş iye iade edilir.

Amatör denizci eğitimle ri

MADDE 8- (1) Teorik eğ itime katılmak için adayın ADOS üzerinden hesap oluş turm ası ge rekir.

 1. Teorik eğitimler çevrim içi yapılır. Eğitim konularının eğitime başladıktan sonra en fazla 15 gün içeris inde tamamlanması gerekir. Belirtilen sure içerisinde eğitimin tamamlanmaması halinde çevrimiçi eğitim tekrarlanır.
 2. ğitimin tamamlan masıııı müteak ip adayın ADOS üzerinden uygulama eğ itimi randevusu alınası i9in ge rekli y ön lendirme yapılır.
 3. eorik eğitim le ri tamamlayanlar kend il e rine verilen başvuru kodu ile 90 g ün içeris inde uygulama

eğitimlerine girmek zorundadır. Kendilerinden kaynaklanmaya n nedenlerle uygulama eğitimine kaıılamayanlar iç in bu süre en fazla 90 gün uzatılır.

 1. ygulama eğitim lerinin kapsamı, ge rekler i ve eğitim müfreda tı İdare tarafından belirlenir ve bu eğitimle r

İdare  ya  da  yetkilendirilmiş  kurum  veya  kuruluşlar  tarafından  verilir.  Uyg ulama   eğitimle rini   başarıyla tamamla yanla rın uygulama eğ itiml erini bitirme durumu çev riıniçi kütük kayıtları na 13a kanlık veya yetkile ndiri lmiş kurum veya kuruluşlar tarafından iş leni r.

 1. Uygula ma eğ itiminin tam a mlanma s ını mütea kip adayın ADBS üzerinden oluşt urduğu hesap üze rinden

s mav oluşturabi lmesi ve katılabilmesi iç in smav modülü akt if hale ge lir. Smavdabaşarısız ola nlar aynı sınav iç in e n a:ıı bir hafta aralıklarla sınava toplam dört kez katıla bili r. Dördüncü kez bıışarısız ola nlar teorik eğ itim i tekrar almalı:

,zorundadır ancak uygulama eğitimin den muaf tutulu rlar.

Amatör denizci belges i sınav ları

MADDE 9- (!) ADB sınavları İdare ta rafından bilg isayarda İnternet ortamında s evrimiçi olarak en az dört seçenek li ço ktan seçme li test yöntemiyle yapılır.

(2) Sınava başvuru yönte ı i sınav önces i ve sonrası iş le mle ri ile sınav kuralları İdarenin resmi İnternet sitesinde duyurulur.

Sınav konuları ve başarı notu

MADDE 10- (l) S ınavda başarılı o lmak iç in 100 üze rinden en az 70 puan almak gerekir. Sınavda; düzlem seyir, denizde çatışma yı ö nleme kuralları, temel ge mic ilik ve tekne kullanma, meteoroloj i, denizde güvenlik ve denizde haberleş me, ilk yardım ve ulusla rarası söz leşmeler, tekne, motor ve elektrik bilg isi g ibi konuları içe ren en az 25 soru sorulur.

Amatör denizci belgesi düzenlenmesi

MADD E 11- ( 1) ADB, İdare veya yetkis i bulunan herhangi bir li man başkanlığı tarafından düzenle nir ve adaya veya Türkiye Cumhuri yeti kimlik fotokopisi ile birlikte yazılı o la rak yetkile ndirdiği vekiline verilir.

 1. Belge şekli İdare tarafından belirle ni r.
 2. ADB ile ilgili tüm bilg i ve kayıtlar Amatör Denizci Kütüğü nde tutulur.

 

 1. Aday tarafından e-Devlet üzerinden a lınan ve çevrim iç i o la rak doğrulanabilir kare kodlu cıktı ADB wrine geçer, denetim sırasında bu belge yeterli olup ayrıca belge sorgulanmaz.

Yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş

MADDE 12- (1) İdare, uygulama ADB eğitim i vermek amac ıyla kurum veya kuruluşları yetkilendirebili r.

(2) Yetkile ndirmeye esas krite rler ile yetkilendirme usul ve esasları İdare tarafından belir len ir.

Amatör denizci belgesi yenileme işlemleri

MADDE 13- (1) ADB sahibi, kartının kayıp veya çalıntı olduğunu beyan etmesi, üzerindeki yazıların silinmesi veya kartın kırılması halind e ADBS üzerind en belge nin yenilenmesin i çevrimiçi o la rak talep eder ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında güncel belge harcı ödeyerek İdareye veya ADB düzenleme yetkisi olan herhangi bir liman başkanlığına başvuru r. Başvuru yapılan idare veya liman başkanlığ ınca düzenlenen belge sahibine teslim edilir veya taleQ edilen adrese gönderili r.

Amatör denizci belgesi geçerlik alanı

MADD E 14- (1) ADB gemi adamı vcterlik belgesi yerine geçmez.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca helgelendirilınis, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olara mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar. kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilir. Ayrıca, yabancı uyruklu kisiler kendi ülkelerinden alınış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler ccrcevesinde anılan tekneleri kullanabilir

Amat ör denizci belgesinin iptali

MADDE 15- (1) Amatör denizci kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edi ld ikten sonra, kiş in in 6 ncı maddede belirtile n şartlardan herhangi birini kaybetmes i veya kendi is teği ya da vefatı hallerind e veya mahkeme kararı olm as ı halinde amatör denizci belgesi İdarece iptal edilir, belgen in iadesi istenir ve durum amatör denizc i kütüğüne iş lenir.

Amatör denizci belgesinin denkliği

MADDE 16- (1) İdare, Türkiye Cumhuri yeti vatandaşlarının ve Türkiye'de bulunan yabancı uyruk lu kiş ilerin bir başka ülk eden aldıkları belgelerin denk liğinin kabu lü  için  belge  veren  ülkenin  gerek li  g ördüğü  şa rtların değer le ndirmesini yapmaya ve çevriıniçi doğrulama tale p etmeye yetkilid ir.

ullanım esasları

MADD E 17- (1) Özel teknele r hicbir şekilde ticari amacla kullaııılaıııaz. u teknelerin malikleri veya yetki verdikleri kisiler, teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi. eğlence ve amatör balıkcılık amacıyla tekneye alabilirler.

(2) Özel tekne le r, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi nde veya Gemi Sic il Tasd iknamesinde kayıtlı olm ayan makine ile seyre çıkamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

MADD E 18- (1) Bu Yönetme likt e belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolc u veya yük taşıyan tekneler, "yolc uluğuna izin verilmemiş" sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak kında Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

 1. ADB belgesi olm adığ ı halde özel tekne kullanan kişilere 10.000 Türk liras ı idari para cezası uygulanır.
 2. ADB belgesi ile tica ri faaliyette bulunan kişilere 50.000 Türk lirası idari para ceza ı uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayr kiş inin amatör denizci belgesi iki yıl sürey le askıya alınır.
 3. Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde ödenir.
 4. Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla iliş kin olarak 4/1/196 1 tarihl i ve 213 sayılı Vergi Usu l Kanunu uyar ınca tespit ve ila n ed ilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 - (1 ) 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Tekne le rin Donatımı ve Kullanacak Kişi lerin Yete rlikle ri Hakkında Yöne tmelik yürürlükten kaldınimış tır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yöne tmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADD E 21- (1) Bu Yöne tme lik hükümlerin i Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütü r.